Vladimír Mašek


Narozen: 19. listopadu 1883 v Praze
Zemřel: ?


Střední školu navštěvoval Vladimír Mašek v Rakovníku. V letech 1901-04 studoval na České vysoké škole technické v Praze, odbor strojní inženýrství. Zde také v roce 1903 vykonal první státní zkoušku. Současně navštěvoval i přednášky z nižší geodézie, mimořádné přednášky z geometrie polohy Ed. Weyra a absolvoval i některé předměty z odboru stavebního inženýrství. Od roku 1903 byl Vladimír Mašek po dva roky mimořádným posluchačem na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde si vybíral zejména mezi odbornými matematickými přednáškami profesorů K. Petra, J. Sobotky a přednáškami ze stavební mechaniky a stereotomie s rýsováním u profesora J. Šolína. Když v roce 1905 studia v Praze uzavřel, využil příležitosti, která se mu naskytla, a odešel do Brna, kde se stal asistentem profesora B. Procházky při ústavu deskriptivní geometrie na české technice. V roce 1908 B. Procházka odešel a Mašek byl pověřen až do příchodu M. Pelíška suplováním přednášek z deskriptivní geometrie. Jako asistent na technice působil až do roku 1921, zároveň měl v této době i úvazek na střední škole - v letech 1912-14 vyučoval deskriptivní geometrii na vyšší průmyslové škole v Brně, 1917-19 byl suplentem na II. státní reálce v Brně a v letech 1918-20 učil na dívčím reálném gymnáziu v Brně. V roce 1919 mu na byl na pražské technice udělen titul doktora technických věd a o rok později se stal na návrh profesorského sboru České vysoké školy technické v Brně docentem deskriptivní geometrie. Z české techniky přešel ve školním roce 1919-20 na nově vzniklou vysokou školu zemědělskou v Brně a zde zahájil přednášky ze Základů vyšší matematiky  pro hospodářský a lesnický odbor. V roce 1921 byl jmenován mimořádným profesorem, v roce 1928 řádným profesorem matematiky na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde působil až do března roku 1956, kdy byl penzionován. Ve studijním roce 1924-25 byl děkanem lesnického odboru, 1937-38 hospodářského odboru.

Odborné práce Vladimíra Maška zabývají geometrií křivek a ploch. V době, kdy působil v Brně, se intenzívně zabýval zejména deskriptivní, syntetickou, analytickou a kinetickou geometrií. Jako asistent profesora M. Pelíška je autorem většiny obrazců v mnoha Pelíškových vědeckých pracích.
 

Literatura:

Hustý, Z.: 80 let profesora Vladimíra Maška. Časopis pro pěstování matematiky. 89 (1964), str. 250-251.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma