Josef Škrášek


Narozen: 22. srpna 1912 Míkovice u Uherského Hradiště
Zemřel: ?


Josef Škrášek studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti a ve Strážnici. Po maturitě roku 1931 se stal posluchačem nejprve České vysoké školy technické v Brně - obor zeměměřictví, posléze pak teologické fakulty univerzity v Olomouci. Od roku 1936 působil jako suplující učitel na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Současně se zaměstnáním pokračoval ve studiích, od roku 1938/39 byl řádným posluchačem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Roku 1946 zde studium matematiky a deskriptivní geometrie úspěšně ukončil 2. státní zkouškou a v následujících deseti letech na fakultě působil. Doktorský titul získal v roce 1948. Kromě Přírodovědecké fakulty pracoval po jistou dobu jako výpomocný asistent při II. ústavu matematiky na brněnské technice u profesora K. Čupra.V roce 1950 byl ustanoven odborným asistentem na katedře matematiky na přírodovědecké fakultě. Jeho habilitaci na brněnské technice v roce 1961, předcházelo pětileté období, kdy byl zástupcem docenta matematiky na stavební fakultě. Na technice však nezůstal, ještě ten rok přešel na Vyšší vojenské učiliště do Vyškova, kde byl po roce jmenován docentem. Zde působil až do odchodu na odpočinek v roce 1972.

Vědecká práce Josefa Škráška je věnována teorii klasifikací, lineární algebře, diferenciálním rovnicím a pedagogickým otázkám matematiky na technice.
 

Literatura:

1. Košťál, R.: Doc. Dr. Josef Škrášek pětašedesátníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 22 (1977), str.233.

2. Lukášová, A.: Matematika na VUT. Život a dílo Karla Čupra. Diplomová práce. Brno. 2002. Str. 40.
 

Autor: Pavel Šišma