Ladislav Sedláček


Narozen: 2. května 1921 v Konici
Zemřel: 9. května 1987


Ladislav Sedláček studoval na reálném gymnáziu v Kroměříži. Maturoval během války v roce 1940 a pak nastoupil u firmy Baťa ve Zlíně. Později byl totálně nasazen ve Vídni, odkud se ilegálně vrátil. Po osvobození se nakrátko k Baťovi vrátil. Od října 1945 byl přijat ke studiu matematiky a deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Stal se žákem profesora O. Borůvky a L. Seiferta. Vysokoškolská studia ukončil v roce 1948 a odešel pracovat na gymnázium do Českého Těšína, odkud pak přešel na gymnázium v Příboře. V roce 1953 byl ustanoven odborným asistentem na katedře matematiky Vyšší pedagogické školy v Opavě. O pět let později (1958) se stal členem katedry matematiky na fakultě přírodních věd Vysoké školy pedagogické, která se záhy stala součástí Palackého univerzity v Olomouci. Ještě před příchodem na univerzitu se stal Ladislav Sedláček externím vědeckým aspirantem profesora J. Metelky ve specializaci algebra. Aspirantutru dokončil v roce 1961, v roce 1962 úspěšně obhájil na přírodovědecké fakultě v Brně kandidátskou disertaci a v roce 1965 se habilitoval z matematiky. V roce 1970 byl jmenován na univerzitě v Olomouci profesorem. Přednášel především základní i speciální disciplíny klasické a moderní algebry. V roce 1974 mu byl udělen titul Zasloužilý učitel a v roce 1979 získal Medaili Jana Amose Komenského a následně i Bolzanovy Medaile. V období 1973-80 byl děkanem přírodovědecké fakulty.

Ve své vědecké práci se zaměřil na univerzální algebry, zvláště pak na problémy spojené s větou Jordan Hölderovou a větou Schreierovou.
 

Literatura:

1. Klucký, D.: Životní jubileum profesora L. Sedláčka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 26 (1981), str. 295-296.

2. Laitoch, M., Zedek, M.: Životní jubileum prof. RNDr. Ladislava Sedláčka, CSc. Matematika a fyzika ve škole. 12 (1981-82), str. 70.

3. Klucký, D.: Zemřel Prof. RNDr. Ladislav Sedláček, CSc. Matematika a fyzika ve škole. 18 (1987-88), str. 215-216.
 

Autor: Pavel Šišma