Ladislav Seifert


Narozen: 19. dubna 1883 v Sušici
Zemřel: 6. února 1956 v Brně


Ladislav Seifert se narodil v rodině učitele a pozdějšího ředitele chlapecké a dívčí měšťanské školy. V Sušici absolvoval obecnou a měšťanskou školu, v roce 1901 maturoval na reálce v Praze-Karlíně a poté se stal posluchačem na české technice v Praze. Po dvou letech začal studovat i na univerzitě, kde se připravoval na dráhu středoškolského učitele matematiky a deskriptivní geometrie. V roce 1905 vykonal z těchto předmětů zkoušku učitelské způsobilosti. Po zkušebním roce na reálce v Ječné ulici působil v letech 1906-12 na reálce v Plzni. Během té doby dostal studijní dovolenou a ve školním roce 1907-08 studoval na univerzitách ve Štrasburku a v Göttingen. V letech 1912-21 byl Seifert profesorem na reálce v Praze na Starém Městě. V roce 1914 dosáhl na technice doktorátu technických věd. V roce 1920 se habilitoval jak na univerzitě (pro matematiku), tak na technice (pro deskriptivní, analytickou a syntetickou geometrii). Od roku 1921 byl Ladislav Seifert profesorem geometrie na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity. Této škole byl věrný až do konce svého života. Ve studijním roce 1947-48 byl rektorem univerzity.

Ladislav Seifert je znám jako spoluautor středoškolských učebnic deskriptivní geometrie pro reálky a reálná gymnázia. Ze samostatných prací jmenujme Imaginární elementy v geometrii, Kubické a bikvadratické problémy a Cyklografie. Ve 37 vědeckých pracích studoval převážně algebraické útvary, zejména plochy a útvary přímkové v trojrozměrném a čtyřrozměrném prostoru. Ke konci života se zabýval hodnocením prací geometrů Pelze, Jarolímka a Machovce. Dokončení této práce však již zabránila jeho smrt.

Literatura:

1. Borůvka, O.: Prof. dr. Ladislav Seifert šedesátníkem. Lidové noviny. 18. 4. 1943.

2. Prof. dr. Ladislav Seifert. Rozhledy matematicko-přírodovědecké. 22 (1943), str. 112.

3. Srb, J.: Sedmdesátiny univ. prof. dr. Ladislava Seiferta. Matematika ve škole. 3 (1953), str. 188.

4. Balada, F.: Profesor dr. Ladislav Seifert zemřel. Matematika ve škole. 6 (1956), str. 360-363.

5. Klapka, J.: Prof. dr. Ladislav Seifert zemřel. Časopis pro pěstování matematiky. 81 (1956), str. 370.

6. Hrdličková, J.: Život a dílo Ladislava Seiferta (1883-1956). Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. 2001.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma