Karel Petr


Narozen: 14. června 1868 ve Zbyslavi u Čáslavi
Zemřel: 14. února 1950 v Praze


Karel Petr absolvoval gymnázium v Čáslavi a v Chrudimi. V dalším studiu pokračoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, a protože již na gymnáziu projevoval nevšední matematický talent, vybral si jako svůj obor matematiku a fyziku. Spolužákem mu byl František Nušl, pozdější profesor matematiky na české technice v Praze, s nímž se velmi brzy spřátelil. Vysokou školu ukončil Karel Petr v roce 1893 vykonáním zkoušky učitelské způsobilosti, čímž získal aprobaci pro vyučování matematiky a fyziky na středních školách. Následujících deset let působil jako středoškolský profesor v Chrudimi, Brně, Přerově, Olomouci a opět v Brně. V roce 1902 se habilitoval pro vyšší analýzu a teorií forem na české vysoké škole technické v Brně. Jeho habilitace byla nedlouho nato přenesena i na univerzitu v Praze, kde začal Petr od roku 1903 jako mimořádný profesor přednášet. Řádným profesorem matematiky na Karlo-Ferdinandově univerzitě byl jmenován roku 1908. Na univerzitě působil celých 35 let až do roku 1938, kdy odešel na odpočinek. Během té doby se objevil v mnoha významných funkcích, například ve studijním roce 1925-26 stál v čele univerzity coby její rektor.

Za své zásluhy na vědeckém poli byl Karel Petr zvolen řádným členem Královské české společnosti nauk, řádným členem České akademie věd a umění a čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků. V roce 1938 mu byl udělen čestný doktorát Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity v Brně.

Vědecká tvorba Karla Petra je věnována problematice z oblasti analytické teorie čísel, teorie algebraických forem, numerické matematiky a geometrie. Jeho učebnice diferenciálního a integrálního počtu (Počet integrální v roce 1915, Počet differenciální v roce 1923) se staly ve své době základními učebnicemi matematické analýzy. Přednášky o diferenciálních rovnicích vydali jeho studenti v roce 1911 alespoň litograficky. Je autorem 108 vědeckých prací, z toho asi 22 je z teorie čísel

Seznam prací Karel Petr: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Nušl, F.; Kössler, M.: Karel Petr. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 57 (1928), str. 169-182.

2. Kořínek, V.: Stručný přehled vědeckých prací profesora Karla Petra v desetiletí 1928-1938. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 67 (1938), D245-D253.

3. Kořínek, V.: Stručný přehled vědeckých prací profesora Karla Petra v desetiletí 1938-1948. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 67 (1948), D9-D18.

4. Schwarz, Š. Vedecká práca prof. K. Petra v oblasti teórie čísel. Časopis pro pěstování matematiky. 94 (1969), 358-361.

5. Koutský, K.: Památce prof. Dr Karla Petra. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 75 (1950), D341-D345.

6. Schwarz, Š. : Desiate výročie smrti prof. Karla Petra. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 5 (1960), str. 598-603.

7. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kaledář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).

8. Pět let od smrti prof. K. Petra. Matematika ve škole. 5 (1955), str. 445-446.

9. Sté výročí narození Karla Petra. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 13 (1968), str. 392-393.

10. Vaněčková, E.: Příspěvek ke vzpomínkám na prof. Karla Petra (1868-1950). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 45 (2000), str. 169-171.
 

Autor: Zdenka Crkalová, Jaroslav Folta, Pavel Šišma