Josef Ferdinand Obenrauch


Narozen: 20. ledna 1853 ve Slavkově u Brna
Zemřel: 18. července 1906 v Brně


Ferdinand Obenrauch studoval v letech 1865-68 na městské nižší reálce a od roku 1868 do roku 1871 pokračoval ve studiu na vyšší německé reálce. Po maturitě v roce 1871 začal studovat na brněnské polytechnice, kde se zapsal na inženýrskou školu. Své studium ukončil v roce 1876. Ještě jako posluchač na polytechnice se stal na počátku roku 1875 suplentem matematiky a deskriptivní geometrie na brněnské německé reálce. Na tomto místě působil do září 1876. Pak z Brna odešel a krátce působil na městské škole v Břeclavi.

12. prosince 1876 se stal asistentem matematiky na brněnské technice. V letech 1878 a 1880 mu bylo místo prodlouženo vždy o další další dva roky. 19. prosince 1880 složil zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie opravňujících k výuce na německých vyšších reálkách. V září 1881 přijal místo suplenta na zemské vyšší reálce v Novém Jičíně a požádal proto o uvolnění z místa asistenta na brněnské technice. V Novém Jičíně působil Obenrauch nejprve v období od 15. září 1881 do 1. listopadu 1882 jako suplující učitel matematiky, deskriptivní geometrie a geometrického kreslení. 1. listopadu 1882 byl jmenován skutečným učitelem a 7. října 1883 profesorem.

V roce 1885 se neúspěšně ucházel o místo profesora matematiky na technice v Brně. 29. září 1892 byl jmenován profesorem matematiky a deskriptivní geometrie na zemské vyšší reálce v Brně. V roce 1897 se Obenrauch habilitoval na brněnské technice pro obor Historie geometrie, když jako habilitační práci předložil svoji knihu Geschichte der darstellenden und projectiven Geometrie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Begründung in Frankreich und Deutschland und ihrer wissenschaftlichen Pflege in Österreich. V letech 1898-1907 přednášel na technice jednu hodinu týdně po celý rok předmět Historie geometrie.

O několik let později 26. května 1902 požádal Obenrauch o právo vyučovat ve školním roce 1902/03 předmět Die Imaginärprojection der Raumcurven vierter und achter Ordnung a to v letním semestru jednu hodinu týdně. K jeho jmenování soukromým docentem tohoto oboru ale nedošlo. Na konci svého života byl Ferdinand Obenrauch jmenován zkušebním komisařem pro učitelství na měšťanských školách. Na brněnské zemské reálce působil do školního roku 1904/05. V červenci roku 1905 požádal o roční zdravotní dovolenou a do školy se již nevrátil.

Seznam prací Ferdinanda Obenraucha: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Osobní spis Ferdinanda Obenraucha v Moravském zemském archivu v Brně, B 34.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma