Zbyněk Nádeník


Narozen: 21. listopadu 1925 v Markvartovicích


Gymnaziální studia začal Zbyněk Nádeník v Hlučíně. Od podzimu 1938 pokračoval - v důsledku událostí spojených s mnichovským diktátem - ve studiu na gymnáziu v Přerově a pak v Prostějově. V letech 1945-49 studoval matematiku a deskriptivní geometrii na přírodovědeckých fakultách v Brně a v Praze. Ve školním roce 1949-50 byl stipendistou Badatelského ústavu matematického při tehdejší České akademii věd a umění. V následujícím roce byl asistentem profesora F. Vyčichla na pražské technice. V letech 1951-54 byl aspirantem v Matematickém ústavu Československé akademie věd. V roce 1957 byl jmenován docentem a v roce 1977 - po řízení zahájeném v roce 1969 na MFF UK - jmenován profesorem. Od roku 1954 působil na zeměměřičském směru ČVUT, ať již na samostatné fakultě nebo na stavební fakultě poté, co se sloučily. Byl členem komisí pro obhajoby disertačních prací nejen v oboru geometrie a topologie, ale i v oboru geodézie.

Důležitým rysem Nádeníkovy vědecké práce je skutečnost, že se neomezil na čistou matematiku, ale věnoval se i jejím aplikacím v geodézii. Jeho zájem se soustředil na globální diferenciální geometrii křivek a ploch, integrální geometrii, konvexní útvary a geometrické nerovnosti s různými zobecněními klasické isoperimetrické nerovnosti.
 

Literatura:

1. At the occasion of the 60th birthday of Professor Nádeník. Studia geophysica et geodaetica. (1985), str. 413-414.

2. Drábek, K.: Šedesát let prof. Zbyňka Nádeníka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 31 (1986), str. 60-61.

3. Boček, L., Maleček, K.:  Zbyněk Nádeník sedmdesátníkem. Mathematica Bohemica. 121 (1996), str. 209-214.
 
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma