Yvona Coufalová

Narozena: 1943 (?)
Zemřela: 1. března 1993Yvona Coufalová (dcera profesora O. Borůvky) absolvovala v roce 1966 studium matematiky na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity a poté získala místo na katedře matematiky pedagogické fakulty v Brně. Ve vědecké práci byla zaměřena na algebru. Zabývala se studiem obecných algeber, teorií polynomů a uspořádaných množin. Výsledky studia polynomů na grupě permutací shrnula ve své rigorózní práci, kterou úspěšně obhájila v roce 1973. Na tuto práci navázala při zpracování kandidátské disertace. Zde shrnula výsledky týkající se počtu polynomických funkcí nad ohraničenými abelovskými grupami. Po úspěšné obhajobě jí byla v roce 1981 udělena vědecká hodnost kandidáta věd. Na pedagogické fakultě vyučovala především algebru, ale také matematickou analýzu, analytickou geometrii a jiné disciplíny.

Literatura: 

1. Chvalina, J., Francová, M.: Zemřela Yvona Coufalová. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 39 (1994), str. 179.

Autor: Pavel Šišma