Ladislav Drs


Narozen: 7. června 1927 v Soběslavi


Ladislav Drs studoval v letech 1946-50 na přírodovědecké fakultě v Praze obor matematika a deskriptivní geometrie. Vysokoškolským učitelem se stal v roce 1952, kdy nastoupil na katedru matematiky a deskriptivní geometrie fakulty inženýrského stavitelství ČVUT. Po roce přešel na fakultu architektury a pozemního stavitelství. Dálkově vystudoval v roce 1958 inženýrské stavitelství. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1960. V témže roce přešel na katedru matematiky a deskriptivní geometrie strojní fakulty, v roce 1962 se habilitoval a na katedře působil až do odchodu do důchodu v roce 1991. V roce 1992 byl jmenován profesorem.

Odbornou práci navázal Ladislav Drs na své pedagogické působení a zaměřil ji na problémy klasické deskriptivní geometrie, zvláště na studium promítacích metod. S rozvojem výpočetní techniky se jeho pozornost stále více zaměřovala na otázky počítačové geometrie. Spojením obou zájmů vedlo ke vzniku publikace Objektivem počítače - geometrie speciálních fotografických technik (1981). V roce 1984 vyšla kniha Plochy ve výpočetní technice. Dále je spoluautorem skript Konstruktivní geometrie, Počítačová grafika, Matematické metody v počítačové grafice. Pro studenty středních škol vyšla v letech 1995-96 dvoudílná učebnice Deskriptivní geometrie pro střední školy. Ladislav Drs aktivně pracoval i v Jednotě československých matematiků a fyziků, kde v roce 1980 inicioval vznik pozdější odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku. Byl členem terminologické komise a podílel se na zpracování podkladů pro Názvy a značky školské matematiky a Slovník školské matematiky.

Literatura:

1. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 33 (1988).

2. Kopincová, E.: Profesor Ladislav Drs sedmdesátníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 42 (1997), str. 165-167.

Autor: Pavel Šišma