Karel Rektorys


Narozen: 4. února 1923 v Písku

Zemřel: 10. prosince 2004


Karel Rektorys po maturitě na reálce v Písku pracoval na poště a teprve po roce 1945 mohl studovat na přírodovědecké fakultě v Praze. Studium matematiky ukončil v roce 1949. Následně byl zaměstnán jako matematik ve Škodových závodech v Plzni. Toto působení významným způsobem ovlivnilo zaměření jeho vědecké práce. Během něho vypracoval první obsáhlejší práci s názvem Problém jednoznačnosti řešení parciálních diferenciálních rovnic pro vedení tepla při nespojitých počátečních a okrajových podmínkách. Tu předložil a obhájil v roce 1951 jako disertační práci a získal akademický titul RNDr. Ve stejném roce přestoupil do Ústředního ústavu matematického a v roce 1954 přešel na ČVUT. Zde začal působit na katedře matematiky Fakulty inženýrského stavitelství. Druhým významným obdobím v jeho odborném zaměření byla účast na projektu stavby Orlické přehrady. Vedení tepla v betonových masívech se stalo východiskem na cestě k metodě časové diskretizace, metodě, kterou pak využila řada matematiků při řešení parciálních diferenciálních rovnic (práce The Method of Discretization in Time and Partial Differential Equations).

Vědecká práce Karla Rektoryse je úzce spjata s praxí. Pomáhal řešit mnohé problémy vyskytující se v technické praxi. Je autorem světoznámých publikací Variační metody v inženýrských problémech a problémech matematické fyziky, Metoda časové diskretizace a parciální diferenciální rovnice a vedoucím autorského kolektivu knihy Přehled užité matematiky. V roce 2001 vyšla jeho kniha Co je a k čemu je vyšší matematika. Planetka č. 40 459, 1999 RK 43 nese jeho jméno.
 

Literatura:

1. Valešová, M.: Profesor Rektorys šedesátníkem? Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 28 (1983), str. 292-294.

2. Černý, J.: Šedesát pět let profesora Rektoryse. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 33 (1988), str. 102-103.

3. Černý, J.: K významnému životnímu jubileu profesora Karla Rektoryse. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 180-181.

4. Černý, J.: 75 let profesora Karla Rektoryse. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 43 (1998), str. 77-78.

5. Černý, J.: MCM - Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering - pocta významnému matematikovi profesoru Karlu Rektorysovi. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 48 (2003), str. 70-74.
 

Autor: Pavel Šišma