Franz Hočevar


Narozen: 10. října 1853 v Metlice (Slovinsko)
Zemřel: 19. června 1919 ve Štýrském Hradci


Franz Hočevar navštěvoval v Lublani v letech 1863-1871 místní gymnázium, po jehož absolvování odešel na podzim roku 1871 do Vídně, kde studoval na filozofické fakultě matematiku a fyziku. Na podzim roku 1874 se stal asistentem matematiky u profesora Wincklera na technice a na tomto místě setrval až do roku 1879. V roce 1875 vykonal Hočevar zkoušku učitelské způsobilosti pro matematiku a fyziku a v následujícím roce získal na univerzitě ve Vídni doktorát za práci Über einige bestimmte Integrale. Ve školním roce 1875/76 Hočevar absolvoval předepsaný zkušební rok na gymnáziu při Tereziánské akademii ve Vídni. V roce 1879 byl jmenován učitelem na státním vyšším gymnáziu v Innsbrucku, kde v roce 1882 získal definitivu. V roce 1883 se Hočevar habilitoval pro infinitezimální počet a jeho užití v geometrii na univerzitě v Innsbrucku. Jako soukromý docent konal na univerzitě přednášky až do roku 1891.

V roce 1885 se Hočevar neúspěšně ucházel o místo profesora matematiky na technice v Brně. Úspěšný byl až v roce 1891, kdy ho císař jmenoval 17. srpna mimořádným profesorem společně s Otto Biermannem. 10. února 1894 byli oba dva jmenováni řádnými profesory.

V roce 1895 se Hočevar zúčastnil konkurzu na místo profesora matematiky na univerzitě v Innsbrucku. Toto místo se uvolnilo po odchodu profesora Leopolda Gegenbauera (1849-1903) na univerzitu do Vídně. Hočevar se v konkurzu umístil na druhém místě společně s Gustavem Kohnem, když jmenován byl Wilhelm Wirtinger. V roce 1895 odešel Franz Hočevar z Brna na techniku do Grazu, kde byl jmenován řádným profesorem matematiky. Dne 3. dubna 1896 získal (stejně jako Biermann v Brně) definitivu. Na technice v Grazu působil až do své smrti a osmkrát byl zvolen děkanem strojní a elektrotechnické fakulty. Těsně před smrtí byl jmenován dvorním radou.

Franz Hočevar vstoupil do dějin rakouského středního školství jako autor mimořádného počtu kvalitních učebnic matematiky. Tyto učebnice patřily na přelomu 19. a 20. století k nejlepším a vycházely ještě dlouho po jeho smrti. Byly překládány do řady jazyků a sloužily tak zejména na území států bývalé Jugoslávie, ale také na rakouských středních školách s italským vyučovacím jazykem. V roce 1903 byla Hočevarova učebnice geometrie přeložena dokonce do angličtiny. Franz Hočevar ale ve svém životě nepsal pouze učebnice. Do roku 1886, tedy do doby, kdy se ucházel o místo v Brně, publikoval naopak pouze odborné práce. Tyto práce se týkaly především integrálního počtu, parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic, fyzikálních problémů a mechaniky. Některým z těchto problémů se věnoval i po roce 1891. V posledních letech svého života napsal několik prací, které se zabývaly algebraickými problémy.

Seznam prací Franze Hočevara: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 1, str. 20 - 21.

2. Ottowitz, N.: Der Mathematikunterricht an der Technischen Hochschule in Wien 1885-1918. Wien 1992, str. 465 - 472.

3. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma