Bohuslav Hostinský


Narozen: 5. prosince 1884 v Praze
Zemřel:  12. dubna 1951 v Brně


Otec Bohuslava Hostinského byl profesorem estetiky na Karlově univerzitě. Po absolvování střední školy studoval Bohuslav Hostinský na pražské filozofické fakultě matematiku a fyziku. V roce 1907 získal doktorát filozofie a ve stejném roce se stal suplujícím učitelem na gymnáziu v Novém Bydžově, odkud přešel v dubnu 1908 na gymnázium v Roudnici a pak do Prahy. Ve školním roce 1908-09 studoval v Paříži na Sorbonně a tento pobyt ovlivnil celou jeho další práci. Habilitoval se v lednu roku 1912 pro vyšší matematiku na pražské univerzitě. Dne 9. srpna 1920 byl jmenován řádným profesorem teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty MU v Brně a ředitelem ústavu. Na tomto místě působil až do své smrti.

Bohuslav Hostinský se věnoval nejprve diferenciální geometrii a pak se zaměřil na ty kapitoly matematiky, které mají význam pro teoretickou fyziku. Věnoval se kinetické teorii plynů, počtu pravděpodobnosti a teorii kmitů. Prostudoval práce ruského matematika Markova a upozornil na ně. Hostinského práce o pravděpodobnostech přechodu a Markovových řetězcech byly pak dále rozpracovávány mnohými zahraničními odborníky. Na jeho podnět byl kdysi zaveden časový signál ve výšce komorního "a".

Bohuslav Hostinský publikoval asi 140 prací a vydal několik knih: Diferenciální geometrie křivek a ploch, Mechanika tuhých těles, Geometrická pravděpodobnost, Opérations infinitésimales linéaires (společně s Volterrou), O mnohoúhelnících a mnohostěnech a jiné.

Od vzniku přírodovědecké fakulty až do roku 1948 (s přerušením v letech 1934-39) byl redaktorem "Spisů"  vydávaných touto fakultou. Byl několikrát děkanem přírodovědecké fakulty a v roce 1929-30 rektorem. Byl členem mnoha vědeckých společností a v roce 1933 se stal mimořádným členem České akademie věd a umění. Aktivně se podílel na činnosti brněnského odboru Jednoty, v těžkých letech 1942-45 byl jeho předsedou.
 

Literatura:

1. Beránek, J.: Bohuslav Hostinský. Československý časopis pro fyziku. 1 (1951), str. 90.

2. Košťál, R.: Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně. Praha 1967, str. 112-114.

3. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 76 (1951), str. 68.; 109 (1984), str. 442-448.
 

Autor: Pavel Šišma