Antonín ©pelda


Narozen: 12. března 1904 ve ©vihově na Klatovsku
Zemřel: 12. října 1989


Antonín ©pelda po maturitě na reálném gymnáziu v Klatovech absolvoval studium matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě praľské univerzity. Od roku 1927 působil 25 let jako středoąkolský učitel v Plzni. Od roku 1952 pracoval na pedagogické fakultě v Plzni a to nejprve na katedře matematiky a fyziky. Po rozdělení katedry se stal v roce 1963 vedoucím katedry fyziky. V roce 1961 se habilitoval z experimentální fyziky na přírodovědecké fakultě v Olomouci a o rok později byl jmenován docentem. Velkou ©peldovou láskou byla hudba. Z toho zájmu vyplynula i vědecká hodnost kandidáta hudebních věd v roce 1967 a po obhajobě disertační práce na téma Historický vývoj české a slovenské akustiky doktorát přírodních věd (1968). V roce 1971 mu byl udělen po ohajobě doktorské disertační práce z hudební akustiky titul doktora věd. V roce 1973 byl penzionován.

Odborné práce Antonína ©peldy jsou věnovány předevąím akustice. Publikoval asi 150 prací z fyziky, akustiky, hudební historie a topografie. Kromě toho byl uznávaným hudebním kritikem a do roku 1983 napsal více jak 10 000 hudebních kritik, jubilejních medailonů či drobných hudebních studií.
 

Literatura:

1. Matásek, K.: K sedmdesátinám doc. RNDr. Antonína ©peldy, DrSc. Matematika a fyzika ve ąkole. 5 (1974), str. 71.

2. Kolektiv KF PF v Plzni. K ľivotnímu jubileu docenta ©peldy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 19 (1974), str. 172-173.

3. Havel, V., Kepka, J.: K ľivotnímu jubileu doc. RNDr. Antonína ©peldy, DrSc. Matematika a fyzika ve ąkole. 14 (1983-84), str. 645-646.

4. Havel, V.: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína ©peldu, DrSc. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 35 (1990), str. 228.
 

Autor: Pavel ©iąma